ประวัติ


  • ประวัติของผ้าไหมมัดหมี่

    ผ้าไหมมัดหมี่ นับว่าเป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งที่มีจากการสร้างการเกิดลวดลายก่อนที่จะทำการย้อมสีลงไป การทำลายผ้ามัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้วยด้ายหรือด้วยมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบเอาไว้ นอกจากนี้การมัดและย้อมลายโดยจะมีการทำทั้งเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือที่เรียกว่าแนวพุ่ง โดยจะมีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนนั้น น่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นประวัติศาสตร์ ก็มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากประเทศอินเดียนั่นเอง โดยเกิดขึ้นในสมัยโบราณที่มีการค้าขายกันและติดมากับสินค้าอื่น ในเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่โบราณนั้น จะนิยมการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ อย่างเช่น สีแดงจากครั่ง สีน้ำเงินก็ใช้สีจากคราม และส่วนผ้าไหมมัดหมี่จะนิยมทำในกลุ่มไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอิสานของไทย จากเส้นทางการรับแบบอย่างของผ้ามัดหมี่ คือจากอินเดียนั้น ก็จะผ่านมาทางอินโดนีเซียและกัมพูชาหรือเขมร ดังที่เราจะเห็นได้ว่าผ้าไหมมัดหมี่ของทั้งจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ จะออกเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบเขมรอย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง ปัจจุบันนั้น ผ้ามัดหมี่มีการทำกันอย่างแพร่หลายมากมายในหลายจังหวัด สามารถทำได้ดีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมก็จะยิ่งมีความสวยงามมากเข้าไปอีก นอกจากตัวผ้าไหมเองแล้ว ลวดลายและสีสันของผ้า ก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความสวยงามให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย การอนุรักษ์ลวดลายโบราณ […]